SpravbytKomfort

KOMFORTNÉ BÝVANIE
S NAMI
SPRÁVA BYTOV, VÝROBA A DODÁVKA TEPLA A
TEPLEJ ÚŽITKOVEJ VODY, FACILITY MANAŽMENT

Zákon zmenil pravidlá pre bytové domy 31. august 2007

31. augusta 2007

Zákon zmenil pravidlá pre bytové domy (sd) 
Od júla nadobudla účinnosť novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Pre správcov bytoviek, samosprávy a vlastníkov prináša niektoré nové pravidlá.
Ako v PRAVDE upozornila Jaroslava Zányiová z ministerstva financií, ktoré je gestorom zákona, cieľom novely je zvýšiť efektivitu spravovania bytových domov, na ktorú sa v súčasnosti kladie hlavný dôraz, pretože prevažná časť bytového fondu je už prevedená do vlastníctva občanov. Zákon má odstrániť aj aplikačné problémy praxe, a to najmä pri zmene formy správy domu, uzatváraní nových zmlúv o výkone správy so správcom.

 Súčasne definuje pojem „správa bytového domu" a špecifikuje platby, ktoré patria do úhrad za plnenia. Spresňuje konanie pri registrácii spoločenstiev a zmien v spoločenstve. Podrobnejšie sa tiež upravuje zvolanie schôdze vlastníkmi bytov, zavádzajú sa sankcie pre správcu, ktorý si neplní povinnosti vyplývajúce mu zo zákona.
Zákon jednoznačne špecifikuje bytový dom tak, aby nedochádzalo pri prevode vlastníctva bytov k pochybnostiam, či sa aj na prevod vlastníctva bytov v iných ako bytových domoch, napríklad v administratívnych budovách, vzťahuje povinnosť prevádzať byty do vlastníctva.

„Pre prax to znamená, že byty situované v iných domoch ako bytových vlastníci nie sú povinní previesť do vlastníctva nájomcov, aj keď sa na nich povinnosť prevádzať byty v bytových domoch vzťahuje. Ak sa však takýto vlastník bytového fondu rozhodne previesť vlastníctvo bytu situovaného v administratívnej budove, postupuje v zmysle zákona o vlastníctve bytov," povedala pre Pravdu Zányiová.
Do novely sa nedostali niektoré zmeny, ktoré navrhoval Slovenský zväz bytových družstiev. Napríklad posunutie termínu z 31. mája na 30. jún, dokedy najneskôr majú správcovia bytoviek predložiť vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome správu o svojej činnosti za predchádzajúci rok týkajúcej sa domu, najmä o finančnom hospodárení domu, o stave spoločných častí a zariadení domu.
Zväz bytových družstiev navrhoval zmenu termínu v súvislosti s termínom rozpočítania množstva dodaného tepla na teplú úžitkovú vodu podľa vyhlášky ÚRSO (630/2005), ako aj s tým, že družstvá ako správcovia viacerých bytoviek môžu len s problémami dodržať stanovený termín, keďze dodávatelia tepla a teplej úžitkovej vody im poskytujú podklady do konca marca bežného roka a niekedy aj neskoršie.

Jozef Malich, viceprezident Asociácie správcov bytových domov, kritizuje ustanovenie, v ktorom pri zmene správy je bývalý správca domu sankcionovaný, ak najneskôr v deň skončenia správy neprevedie zostatok finančných prostriedkov na účte domu v banke na účet založený novým správcom alebo spoločenstvom. V takom prípade je povinný zaplatiť novému správcovi alebo spoločenstvu úroky z omeškania Realizácia ustanovenia je podľa Malicha nemožná a sankcia vo forme úroku z omeškania úplne nezmyselná a pre správcu neodôvodnená. „Peňažné prostriedky je možné previesť, až keď budú vyrovnané všetky záväzky a pohľadávky vyplývajúce zo zmluvného vzťahu medzi správcom a vlastníkmi bytov a nebytových priestorov.
Napríklad, ak správca ukončí výkon správy bytového domu výpoveďou a výpovedná lehota uplynie 30. 6. kalendárneho roka, správca nemôže previesť peňažné prostriedky na účte domu novému správcovi, pretože v júli mu budú doručené faktúry za plnenia - za dodávku vody , tepla, odvoz odpadu - za jún, keď bol ešte správcom príslušného domu.
V prípade prevodu peňažných prostriedkov na účet nového správcu by tieto faktúry nemal z čoho uhradiť." Napriek výhradám k prijatej novele treba povedať, že nové znenie je záväzné pre všetkých správcov bytoviek a majiteľov bytov a nebytových priestorov. Všetky zmluvy o výkone správy, ako aj zmluvy o spoločenstve musia byť do konca roka zosúladené s novelou zákona, inak budú tie ich časti, ktoré sú v rozpore s novelou neplatné.

Pokračujú práce na výstavbe zákazníckeho centra (sd) 

 V administratívnej budove Spravbytkomfortu pokračujú práce na premene suterénnych priestorov na zákaznícke centrum. ,, Bude to open office podobný banke. Ak sa budú zákazníci a naši spolupracovníci stretávať v kultúrnom prostredí, bude to mať pozitívny vplyv na klímu v ich vzájomných vzťahoch,“ dodal Minarik. Rekonštrukcia priestorov bude stáť 5 až 7 miliónov korún a centrum by mali otvoriť v novembri.

 
 
| 2007 | |  

Napísali o nás

Reklama

Adresa

Spravbytkomfort, a.s. Prešov
Volgogradská 88
080 01 Prešov

 

Kontakty

Zákaznícka linka:
(051) 7567 777
Informátor:
(051) 7567 701
Havarijná služba:
(051) 7567 601, 0908 021 322
E-mail:
info@spravbytkomfort.sk
 

Stránkové dni

pondelok
8:00 - 16:30
utorok
8:00 - 12:00
streda
8:00 - 16:30
štvrtok
8:00 - 16:30
piatok
8:00 - 12:00
 
Design & engine by Vádium - IT s.r.o. 2011 | Powered by Tesmur:CMS | RSS