SpravbytKomfort

KOMFORTNÉ BÝVANIE
S NAMI
SPRÁVA BYTOV, VÝROBA A DODÁVKA TEPLA A
TEPLEJ ÚŽITKOVEJ VODY, FACILITY MANAŽMENT

Klienti Spravbytkomfortu dostali dôležité informácie 8. jún 2007

8. júna 2007

Klienti Spravbytkomfortu dostali dôležité informácie
Pred niekoľkými dňami dostali klienti Spravbytkomfortu spolu s vyúčtovaním nákladov spojených s bývaním za minulý rok aj tohtoročné vydanie Magazínu Spravbytkomfortu.
Opäť obsahuje viacero informácií týkajúcich sa spoločnosti, ale aj služieb pre klientov či zámerov do budúcnosti.
Niektoré sme vybrali aj do dnešného vydania pravidelnej prílohy Prešovského Večerníka Spravbytkomfort info.
Hydraulické vyregulovanie a meranie Veľa sa v poslednej dobe diskutovalo o potrebe merania tepla. Podľa novely zákona o tepelnej energetike sa zmenila povinnosť namontovať pomerové merače do konca roka 2008.
Čo je potrebné vedieť: ak sa nadpolovičná väčšina vlastníkov dohodne na inom spôsobe rozpočítavania nákladov, merače nebudú rovnako to platí aj opačne merače nezabezpečujú potrebnú distribúciu tepla do jednotlivých stúpačiek a radiátorov, tú zabezpečuje hydraulické vyregulovanie merače sú však posledným krokom pri hydraulickom vyregulovaní a motivujú k úsporám hydraulická regulácia spolu s ventilmi a termostatickými hlavicami automaticky regulujú teplo dodávané do miestnosti merače zabezpečujú čiastočnú objektívnosť vyúčtovania – každý vlastník má odlišný spôsob vykurovania

..V rámci hydraulického vyregulovania je rozumné namontovať aj pomerové merače, ktoré umožňujú odčítanie spotreby tepla v jednotlivých miestnostiach a pomáhajú jednotlivým užívateľom úsporne zaobchádzať a šetriť vlastné peniaze.“ Dipl.Ing. Paul Minarik, člen predstavenstva Spravbytkomfort, a.s.
Ceny tepla pre rok 2007:
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví určil pre našu spoločnosť od 1.1.2007 tieto ceny tepla:
na výstupe z tepelných zdrojov : 607,60 SK/GJ s DPH
na výstupe z primárnych rozvodov napojených na CK Jazdecká 15, Prešov: 623,70 SK/GJ s DPH
na výstupe z odovzdávacích staníc: 644,30 SK/GJ s DPH
na výstupe zo sekundárnych rozvodov tepelných zdrojov : 677,40 SK/GJ s DPH

Hospodárnosť prevádzky obytných budov Podľa zákona 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike sú odberatelia tepla povinní dodržiavať zásady hospodárnosti prevádzky sústavy tepelného zariadenia, t.j. domu.
Znamená to, že jednotlivé byty a nebytové priestory v dome musia spotrebu tepla regulovať. Spôsobom , ako dosiahnuť hospodárnu prevádzku, je preto hydraulické vyregulovanie tepelnej sústavy v dome t.j. osadenie regulačných prvkov na spoločných rozvodoch, vrátane ventilov s termostatickou hlavicou na jednotlivých radiátoroch. Na zainteresovanie užívateľov bytov na ďalšom znižovaní spotreby tepla je vhodné namontovať na radiátory pomerové rozdeľovače tepla ( tzv. merače ).
Nedodržanie hospodárnosti môže mať za následok pokutu, ktorú ukladá Štátna energetická inšpekcia vo výške od 50 tis. Sk do 500 tis. Sk. Technická prehliadka tepelných zariadení v domoch Zákon o tepelnej energetike č. 657/2004 Z.z. v § 25 odsek 3, písm. b) ukladá správcovi zabezpečiť 1 x za rok pred začiatkom vykurovacieho obdobia technickú prehliadku sústavy tepelných zariadení v dome za účelom zistenia prevádzkyschopnosti a funkčnosti.
Prehliadka sa týka rozvodov ústredného kúrenia a teplej vody v dome a končí sa až v byte jednotlivých užívateľov prekontrolovaním funkčnosti ventilov na radiátoroch, stav radiátorov a pomerových meračov tepla. Zabezpečiť túto povinnosť môže správca len v spolupráci s jednotlivými vlastníkmi alebo nájomcami bytov a nebytových priestorov v dome tým, že v dohodnutý čas sprístupnia svoje byty a nebytové priestory.
Splnenie týchto povinností kontroluje Štátna energetická inšpekcia a za porušenie môže uložiť pokutu vo výške od 10 tis. Sk do 100 tis. Sk.

 
| 2007 | |  

Napísali o nás

Reklama

Adresa

Spravbytkomfort, a.s. Prešov
Volgogradská 88
080 01 Prešov

 

Kontakty

Zákaznícka linka:
(051) 7567 777
Informátor:
(051) 7567 701
Havarijná služba:
(051) 7567 601, 0908 021 322
E-mail:
info@spravbytkomfort.sk
 

Stránkové dni

pondelok
8:00 - 16:30
utorok
8:00 - 12:00
streda
8:00 - 16:30
štvrtok
8:00 - 16:30
piatok
8:00 - 12:00
 
Design & engine by Vádium - IT s.r.o. 2011 | Powered by Tesmur:CMS | RSS