SpravbytKomfort

KOMFORTNÉ BÝVANIE
S NAMI
SPRÁVA BYTOV, VÝROBA A DODÁVKA TEPLA A
TEPLEJ ÚŽITKOVEJ VODY, FACILITY MANAŽMENT

Súdny spor bez víťaza │ Poškodení sú susedia

tlačová správa z tlačovej konferencie 25.04.2013

Okresný a následne Krajský súd v Prešove vyniesli rozsudok v spore medzi vlastníkmi bytov, ktorých zastupoval správca │ spoločnosť SPRAVBYTKOMFORT a vlastníkom bytu Mgr. Milanom Petríkom. Spoločnosť SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov evidovala pána Petríka ako neplatiča.

V žalobe, ktorá bola podaná v mene vlastníkov, sme žiadali uhradiť finančné prostriedky, ktoré pán Milan Petrík dlhoval za služby spojené s užívaním bytu na účet bytového domu. Predmetom súdneho sporu neboli len náklady spojené s vykurovaním, ale aj s využívaním ostatných služieb. Išlo o celkový nedoplatok za služby po vyúčtovaní nákladov za rok 2009. Medzi služby, ktoré sú poskytované do domu, patrí dodávka a spotreba studenej vody, ohrev vody na teplo, náklady za výťah, osvetlenie spoločných priestorov. Obhajoba pána Petríka spočívala, že nie je povinný platiť za služby, ktoré neodoberá – vykurovanie spoločných priestorov. Na súde boli predložené všetky listiny, ktoré s rozúčtovaním súviseli. Bohužiaľ, súdy brali do úvahy len náklady na vykurovanie. Obe spomínane inštitúcie zjednodušene povedané rozhodli, že pán Petrík svoj dlh nemusí zaplatiť. Otázka znie, kto to má zaplatiť ?

„Naša spoločnosť vyrába a dodáva teplo do 474 bytových domov v Prešove. Spotreba tepla v bytovom dome je meraná meračom tepla na päte domu a na základe tohto údaja je fakturovaná bytovému domu. Teplo je distribuované stupačkovými rozvodmi do jednotlivých bytov a nebytových priestorov. Náklady za spotrebu v dome sú rozúčtované medzi jednotlivých vlastníkov bytov v zmysle vyhlášky č.630/2005 Z.z.. uviedol Paul Minarik, člen predstavenstva Spravbytkomfort a zástupca Energiecomfort Viedeň a vysvetlil podstatu problému ďalej, „V zmysle platnej právnej úpravy (vyhláška č. 630/2005 Z.z.) bol do 1. januára 2010 aj vlastník bytu, ktorý sa odpojil od centrálneho zdroja tepla, povinný podieľať sa 10% základnej zložky na nákladoch za rozúčtovanie tepla v dome. Táto povinnosť zanikla až novelou tohto zákona, ktorá sa prvýkrát použila pre rozpočítanie nákladov až pre rok 2010. Rok 2010 nebol predmetom súdneho sporu. Rozpočíta sa čiastka pána Petríka na všetkých susedov? Alebo to bude dlh bytového domu za dodávku tepla? O tom súd žiaľ nerozhodol.“

Vlastníci bytov zastupovaní SPRAVBYTKOMFORT a.s. sa súdnou cestou domáhali toho, aby si pán Petrík splnil svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o výkone správy a zaplatil náklady za služby dodané pre jeho byt po rozpočítaní nákladov za dom. „Rozúčtovanie nákladov sa týka celého domu, ktorý zahŕňa sedem vchodov. Teda nielen vchod č. 8, kde býva pán Petrík. Ani jedno vyúčtovanie nákladov za byt nebolo vykonané v rozpore s platnou právnou úpravou. Na druhej strane je tiež pravdou, že v poslednom období sa dostáva do vyúčtovania veľa údajov. Tie však vyplývajú z platnej legislatívy a my sme povinní ich uvádzať, “ povedal Paul Minarik.

Riaditeľka SPRAVBYTKOMFORTU Natália Banduričová dodala, že „Faktúry za služby od všetkých dodávateľov energií (voda, elektrina, teplo) sú k dispozícii. V tom období platná legislatíva nedovoľovala vyňať byt pána Petríka z fakturácie za spotrebu tepla v dome, porušili by sme zákon my, “ skonštatovala Natália Banduričová, riaditeľka spoločnosti SPRAVBYTKOMFORT-u.
Pán Petrík podľa nás porušoval a aj naďalej porušuje platné ustanovenie zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Podľa tohto zákona a v zmysle platnej zmluvy o výkone správy má každý vlastník bytu alebo nebytového priestoru platiť mesačné zálohové platby za služby spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru a tiež príspevok do fondu opráv, prevádzky a údržby bytového domu. Z týchto platieb sú potom platené faktúry za služby pre bytový dom. Zároveň z fondu opráv sú realizované aj platby za zrealizované diela pre bytový dom podľa príslušných zmlúv o dielo.
„Pán Petrík platí nepravidelne za služby spojené s užívaním bytu, poškodzuje ostatných vlastníkov, ktorí svojim spôsobom dotujú aj služby, ktoré sa týkajú bytu p. Petríka, “ poukázala na ďalší problém v tomto dome Natália Banduričová.

Informácie, ktoré sú obyvateľom mesta Prešov a teda aj našim zákazníkom podávané prostredníctvom letákov a webovej stránky zriadenej k prípadu spomínaného súdneho sporu vnímame ako poškodzovanie dobrého mena našej spoločnosti. Sme profesionálnou spoločnosťou, ktorá služby v oblasti bytového hospodárstva poskytuje dlhodobo. Našim cieľom je poskytovať zákazníkom kvalitné služby.

V rámci zvyšovania dôveryhodnosti a transparentnosti sme pre našich zákazníkov pripravili nový produkt – portál PO SCHODOCH. Výsledkom je nepretržitý prístup k finančným a technickým údajom o bytoch a domoch pre ich vlastníkov na našej webovej stránke. Zákazníci môžu vidieť vlastné kontá na základe hesla, kde si môžu pozrieť dostupné informácie o ročnom vyúčtovaní, o mesačných zálohových platbách, o odpočtoch, o tvorbe a čerpaní fondu prevádzky, údržby a opráv a iné. Sme jednou z mála spoločností, ktorá zákazníkom poskytuje takúto službu a to zadarmo. Sme držiteľom viacerých certifikátov kvality a záleží nám na spokojnosti našich zákazníkov.

 
 

Reklama

Adresa

Spravbytkomfort, a.s. Prešov
Volgogradská 88
080 01 Prešov

 

Kontakty

Zákaznícka linka:
(051) 7567 777
Informátor:
(051) 7567 701
Havarijná služba:
(051) 7567 601, 0908 021 322
E-mail:
info@spravbytkomfort.sk
 

Stránkové dni

pondelok
8:00 - 16:30
utorok
8:00 - 12:00
streda
8:00 - 16:30
štvrtok
8:00 - 16:30
piatok
8:00 - 12:00
 
Design & engine by Vádium - IT s.r.o. 2011 | Powered by Tesmur:CMS | RSS