SpravbytKomfort

http://spravbytkomfort.sk/clanok/333/rozsah_hodnotenia_a_sposob_vypoctu_energetickej_ucinnosti.html

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti

/príloha č.7/

 

Prílohy

Príloha 7
[  PDF - 46.1 kB]
Účinnosť rozvodov 2014
[  PDF - 746.4 kB]
Účinnosť rozvodov 2015
[  PDF - 748.9 kB]
Účinnosť rozvodov 2016
[  PDF - 65.3 kB]
Účinnosť rozvodov 2017
[  PDF - 65 kB]
18.3.2013 | Pridal: SpravbytKomfort | Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti | čítané: 6087 krát