SpravbytKomfort

http://spravbytkomfort.sk/clanok/197/politika_kvality.html

Politika kvality

Politika kvality spoločnosti SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov vyjadruje záväzok vedenia spoločnosti ku kvalite vyrábaných produktov a poskytovaných služieb, k plneniu požiadaviek zákazníka, požiadaviek právnych a iných relevantných predpisov zainteresovaných strán a k plneniu cieľov, vyplývajúcich z orientácie spoločnosti na

■ výrobu tepelnej energie

■ facility manažment a poskytovanie služieb spojených so zabezpečením správy bytov a objektov

Základným princípom tejto koncepcie kvality spoločnosti SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov je:
■ trvale zlepšovanie efektívnosti a výkonnosti procesov a vykonávanie činností
■ poskytovanie služieb vysokej kvality v súlade s platnými národnými, medzinárodnými legislatívnymi predpismi a odbornými normami súvisiacimi s výkonom činnosti a požiadavkami STN EN ISO 9001:2016
■ orientácia na zákazníka a rešpektovanie pravidiel etiky pri poskytovaní služieb
■ pestovanie vzťahu a osobnej zainteresovanosti zamestnancov ku kvalite a k dodržiavaniu etických princípov a lojality k spoločnosti
■ vytváranie podmienok pre vzdelávanie a osobný rozvoj zamestnancov, aby boli stanovené ciele plne pochopené a plnené
■ stimulovanie spokojnosti a výkonu zamestnancov kvalitným pracovným prostredím a skvalitnením systému motivácie zamestnancov
■ organizačné, personálne, materiálne a informačné zabezpečenie zdrojov pre systémové a cieľavedomé plnenie daných úloh 
■ neustále zabezpečovanie efektívnej internej komunikácie a tímovej práce pri uplatňovaní a zdokonaľovaní systému manažérstva kvality
■ sledovanie a udržiavanie spätnej väzby medzi spoločnosťou, zákazníkmi a zainteresovanými stranami
■ trvale zlepšovanie odbornej, technologickej a informačnej úrovne vo všetkých oblastiach svojej činnosti pri trvalom zohľadňovaní požiadaviek na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu životného prostredia

V Prešove, 08.01.2018

Ing. Natália Banduričová
riaditeľka spoločnosti

 

Prílohy

Politika kvality 2018
[  PDF - 224.7 kB]
3.6.2010 | Pridal: SpravbytKomfort | Politika kvality | čítané: 9340 krát