SpravbytKomfort

KOMFORTNÉ BÝVANIE
S NAMI
SPRÁVA BYTOV, VÝROBA A DODÁVKA TEPLA A
TEPLEJ ÚŽITKOVEJ VODY, FACILITY MANAŽMENT

Ako je to so zverejňovaním neplatičov ? Hovorí o tom nejaký predpis ?

Zákon o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. v § 3 definuje čo sa rozumie pod osobnými údajmi.
Sú to „údaje týkajúce sa určenej, alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo, alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, alebo na základe jednej či viacerých charakteristík, alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu, alebo sociálnu identitu“.
Podľa spomínaného ustanovenia údaje neplatičov v rozsahu meno, priezvisko, adresa, výška dlhu, možno považovať za osobný údaj, ktorý tvorí ekonomickú identitu jednotlivca.
Podľa § 7 odst. 1 zákona č.428/2002 Z.z. je možné sprístupniť, resp. zverejniť osobné údaje dotknutej osoby len s jej súhlasom.
Podľa tohto ustanovenia by bolo v rozpore so zákonom zverejnenie týchto údajov bez súhlasu neplatičov v spoločných priestoroch bytového domu.
Vlastníci bytov a nebytových priestorov však môžu na základe ust. § 8 b) odst. 2 písm. f) zák. č. 182/93 Z.z. požiadať o nahliadnutie do dokladov týkajúcich sa správy domu, alebo čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv a správca je povinný im to umožniť.
Toto je spôsob, ktorým vlastník bytu môže získať prehľad o tom, ktorý vlastník nepoukazuje mesačné preddavky do fondu i za plnenia spojené s užívaním bytu.
 
 

Adresa

Spravbytkomfort, a.s. Prešov
Volgogradská 88
080 01 Prešov

 

Kontakty

Zákaznícka linka:
(051) 7567 777
Informátor:
(051) 7567 701
Havarijná služba:
(051) 7567 601, 0908 021 322
E-mail:
info@spravbytkomfort.sk
 

Stránkové dni

pondelok
8:00 - 16:30
utorok
8:00 - 12:00
streda
8:00 - 16:30
štvrtok
8:00 - 16:30
piatok
8:00 - 12:00
 
Design & engine by Vádium - IT s.r.o. 2011 | Powered by Tesmur:CMS | RSS